Tổng hợp các kênh xem đá bóng online

file full tại đây https://drive.google.com/file/d/18s77k5n2-RLJt6MskFYwRXLw2M6FQ26A/view?usp=sharing

{“state”:true,”data”:[
{“name”:”♥ VTV ♥”,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/”},
{“name”:”VTV1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfd300082de7000790fea71e38b4.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”822″},
{“name”:”VTV1″,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/?header=hplus&name=vtv1&cdn=1″},
{“name”:”VTV2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfd4000e375100079671ccd0c2e0.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”823″},
{“name”:”VTV3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfd70009295b0007a0def328a03e.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”824″},
{“name”:”VTV6″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfdc0005b4440007b383730ec2cb.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”827″},
{“name”:”VTV7″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfdd000bd5b60007b8fd54863c48.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”828″},

{“name”:”♥ VTC ♥”,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/”},
{“name”:”VTC1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfcd000a5c4f00077a1d839dacf2.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”831″},
{“name”:”VTC1″,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/?header=hplus&name=vtc1&cdn=1″},
{“name”:”VTC2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfcf000535d30007809b636e4b57.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”832″},
{“name”:”VTC3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfd10000c32a000787489b01e9fa.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”833″},

{“name”:”♥ HTV ♥”,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/”},
{“name”:”HTV4″,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/?header=hplus&name=htv4&cdn=1″},
{“name”:”HTV7 HD”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=htv7hd”},
{“name”:”HTV7″,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/?header=hplus&name=htv7&cdn=1″},
{“name”:”HTV9 HD”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=htv9hd”},
{“name”:”HTV9″,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/?header=hplus&name=htv9&cdn=1″},
{“name”:”HTVC Phim HD”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=htvc-phimhd”},
{“name”:”HTVC PHIM”,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/?header=hplus&name=htvc_phim&cdn=1″},
{“name”:”HTVC Ca Nhạc”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=htvc-canhachd”},
{“name”:”HTVC DULICH”,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/?header=hplus&name=htvc_du_lich&cdn=1″},
{“name”:”HTVC Du Lịch”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=htvc-dulichhd”},

{“name”:”♥ HPlus TV ♥”,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/”},
{“name”:”BTV2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfc3000b51b60007534bbd9001e9.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”838″},
{“name”:”SCTV1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfc5000716cf00075a06ba8d960a.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”839″},
{“name”:”SCTV5″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfc7000ba0d000076300f652e717.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”840″},
{“name”:”SCTV7″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfc900045d26000768f4b7efba1e.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”841″},
{“name”:”SCTV9″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfca0008f7cd00076e09e616a66c.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”842″},
{“name”:”SCTV17″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfcc00051bb6000774dc4c01a916.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”843″},
{“name”:”Việt News”,”playUrl”:”http://144.217.84.181/hls/News.m3u8″},
{“name”:”Cảnh đẹp 4K”,”playUrl”:”http://144.217.84.181/hls/4K.m3u8″},
{“name”:”Việt Nam Vẻ Đẹp Bất Tận”,”playUrl”:”http://144.217.84.181/hls/VanHoa.m3u8″},
{“name”:”K+1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfb4000c4232000718f1ed914706.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”661″},
{“name”:”K+PC”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfba00015d3100072d97e0dfca81.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”662″},
{“name”:”K+NS”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfb8000bfb030007287f8345f945.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”663″},
{“name”:”K+MP”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfb700033a1e00072259af8f79e9.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”665″},

{“name”:”♥ Other ♥”,”playUrl”:”http://ott.realplaytv.net:12388/”},
{“name”:”SuperSports 1HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226019/index.m3u8″},
{“name”:”SuperSports 2HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226020/index.m3u8″},
{“name”:”SuperSports 3HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226023/index.m3u8″},
{“name”:”SuperSports 4HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226024/index.m3u8″},
{“name”:”SuperSports 5HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226027/index.m3u8″},
{“name”:”SuperSports 6HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226031/index.m3u8″},
{“name”:”SuperSports 7HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226040/index.m3u8″},
{“name”:”SuperSports 8HD(xem giờ VN – 01h)”,”playUrl”:”http://hwottcdn.ln.chinamobile.com/PLTV/88888890/224/3221226042/index.m3u8″},

{“name”:”SkyNETSports1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9f000261a80006c46205e88a5c.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”652″},
{“name”:”SkyNETSports2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa0000cc5340006caf3619ed139.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”653″},
{“name”:”SkyNETSports3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa200043f160006d094fe6e489b.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”654″},
{“name”:”SkyNETSports4″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa4000583ab0006d8b74dc1757d.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”655″},
{“name”:”SkyNETSports5″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa50009ec2a0006ddc022ad8bac.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”656″},
{“name”:”SkyNETSports6″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa7000a94e00006e5bb19524fc5.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”657″},
{“name”:”SkyNETsports1″,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ec2bf90006b3e80807956e79972276.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”SKYNETSPORTS3″,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ad5e85000a26f1054fa7d2f14c2808.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”SKYNETSPORTSHD”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ad5ea8000cd6860550313aae84ed76.ts”,”genre”:”高清电视”},

{“name”:”BienSports1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df88000437ea00066b02d3844108.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”647″},
{“name”:”BienSports2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df89000cbf8a00067119da5f40f7.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”648″},
{“name”:”BienSports3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df8b0005e2fa00067727134ae9b1.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”649″},
{“name”:”BienSports4″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df8c00077d5c00067b7832646192.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”650″},
{“name”:”BEIN1SPORTS”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ad6016000ca1260555c6dde9c617aa.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”BEIN2SPORTS”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ad6032000efff3055634d8cbef1594.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”BEIN4SPORTS”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ad606b000881a6055711d7548384d5.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”BEIN5SPORTS”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/5a3a2ff80000d39f0000fc7c5d32500d.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”BEIN6SPORTS”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/5a3a2ff7000c8f2c0000fb95d79fc4c9.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”BEIN7SPORTS”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/5a3a2ff700091aa60000fab3255af92e.ts”,”genre”:”高清电视”},

{“name”:”BTSPORT1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df8e0003c13b00068254fc1c4b13.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”639″},
{“name”:”BTSPORT2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df8f0008376b00068760dd9c5c29.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”640″},
{“name”:”BTSPORT3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df90000a90cf00068be2b9a17bed.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”641″},

{“name”:”SKYSPORT1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9600084c610006a2bddb23ce0d.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”633″},
{“name”:”SKYSPORT2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df97000cd0470006a7cd15bad3ae.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”634″},
{“name”:”SKYSPORT3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df98000ecbfd0006ac374ad03409.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”635″},
{“name”:”SKYSPORT4″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9a000414c30006b149f41bf94d.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”636″},
{“name”:”SKYSPORT5″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9b000f229a0006b806665fa231.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”637″},
{“name”:”Skysports1″,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ec2bf80006dad1080791903d7d1c82.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”Skysports2″,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59ec2d08000a0ede080bb8e29ce5db1b.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”skysports3″,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59f0bff9000efa5500281267eca7564f.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”skysports4″,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59f0bffb000d0999002819b82c7e8664.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”skysports5″,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59f0bffc0002ac6800281af9ebeb2c61.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”SkySportsActionsHD”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59dc8b680008074619a562e33b3ec4c9.ts”,”genre”:”高清电视”},
{“name”:”SkySportsCricketHD”,”playUrl”:”P2p://211.23.22.16:9906/59dc8b68000a18ff19a5636bb27a5e04.ts”,”genre”:”高清电视”},

{“name”:”SkyNETSports”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9f000261a80006c46205e88a5c.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”652″},
{“name”:”SkyNETSports2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa0000cc5340006caf3619ed139.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”653″},
{“name”:”SkyNETSports3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa200043f160006d094fe6e489b.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”654″},
{“name”:”SkyNETSports4″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa4000583ab0006d8b74dc1757d.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”655″},
{“name”:”SkyNETSports5″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa50009ec2a0006ddc022ad8bac.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”656″},
{“name”:”SkyNETSports6″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dfa7000a94e00006e5bb19524fc5.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”657″},
{“name”:”Fox Sports HD”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=foxsport-1hd”},
{“name”:”Fox Sports 2″,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-mytvnet.php?id=foxsport-2″},
{“name”:”SPORTS”,”playUrl”:”http://203.162.235.41:17809″},
{“name”:”FOXSports1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df92000541cf0006925687b59491.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”505″},
{“name”:”FOXSports2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df93000b63dd000697d0a8f7c916.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”506″},
{“name”:”FOXSports3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df950001b0a500069d24efdd85c1.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”507″},
{“name”:”FOX动作”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2ded700017e910003b6e835ab82c6.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”542″},
{“name”:”ELEVENSPORTS”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dec80003279400037cbc37a27398.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”553″},
{“name”:”ESPN”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2de940002df500002b18a69cebd78.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”560″},
{“name”:”FOX优质”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2e08b000394f3000a5e90c30931dd.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”615″},
{“name”:”SKYSPORT1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9600084c610006a2bddb23ce0d.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”633″},
{“name”:”SKYSPORT2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df97000cd0470006a7cd15bad3ae.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”634″},
{“name”:”SKYSPORT3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df98000ecbfd0006ac374ad03409.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”635″},
{“name”:”SKYSPORT4″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9a000414c30006b149f41bf94d.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”636″},
{“name”:”SKYSPORT5″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9b000f229a0006b806665fa231.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”637″},
{“name”:”SKYSPORTF1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df9d000951960006be58c4e10442.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”638″},
{“name”:”BTSPORT1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df8e0003c13b00068254fc1c4b13.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”639″},
{“name”:”BTSPORT2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df8f0008376b00068760dd9c5c29.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”640″},
{“name”:”BTSPORT3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df90000a90cf00068be2b9a17bed.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”641″},
{“name”:”Jsports1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2e0fc000ee495000c1ade2de635ef.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”889″},
{“name”:”Jsports2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2e0fe000ad862000c21a416c9be79.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”890″},
{“name”:”Jsports3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2e1000004f2e9000c27f28a6f6e8f.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”891″},
{“name”:”Jsports4″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2e10200053779000c2fd3d5a89a15.ts”,”genre”:”清羽♚”,”id”:”892″},
{“name”:”Fox HD”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=foxhd”},
{“name”:”Cartoon Network”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=cartoon”},
{“name”:”Fox Sports HD”,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-hplus.php?kenh=foxsport-1hd”},
{“name”:”Fox Sports 2″,”playUrl”:”http://baochinh.ml/iptv-mytvnet.php?id=foxsport-2″},
{“name”:”HBO”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dedd0006c7b60003cfb2f97d05c2.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”497″},
{“name”:”FOXSports1″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df92000541cf0006925687b59491.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”505″},
{“name”:”FOXSports2″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df93000b63dd000697d0a8f7c916.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”506″},
{“name”:”FOXSports3″,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2df950001b0a500069d24efdd85c1.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”507″},
{“name”:”ESPN”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2de940002df500002b18a69cebd78.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”560″},
{“name”:”AXNHD”,”playUrl”:”P2p://170.178.164.246:6180/5ac2dea9000a1f8a0003056d41c89a35.ts”,”genre”:”清羽♜”,”id”:”630″}]}