Tổng hợp các group và diễn đàn chất lượng để qc.

Danh sách các group facebook ở tỉnh có tương tác tốt.

https://www.facebook.com/groups/477964859056373/

https://www.facebook.com/groups/771769472867098/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/402588783129749/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1478903065772240/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/332574480269379/

https://www.facebook.com/groups/1513670522283337/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/785558251467088/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/760939383957152/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/806354872722638/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/348546145344406/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/464527593637994/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/718075194913502/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/154220034767360/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/222449061226068/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/255134314674226/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1585970921680524/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1567770743482271/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1460180954223193/

https://www.facebook.com/groups/723438434412072/

https://www.facebook.com/groups/377688025722274/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/399923840069881/

https://www.facebook.com/groups/127468257304227/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1550754145195677/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/517045411741837/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/293069100891129/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1660455257504355/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/430078957073654/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/803362189749848/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/219432601530200/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/707946902612346/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/680759781939344/

https://www.facebook.com/groups/324761974272416/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/751623641600378/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/754709841273604/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/211668928981547/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/241717899525912/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/233618820095986/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1496278620594722/?ref=bookmarks

 

https://www.facebook.com/groups/muabanhagiang/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/profile.php?id=624769634259536&ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/SVDHH/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/muabanraovatqb/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/donghoimarket/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/hoimevabengheanhatinh/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/chongheanhatinh/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/donnhadochathaiduong/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/thuyadm/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/dienthoaisonla/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/macket/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/huytu0501/

https://www.facebook.com/groups/www.danangmuaban.vn/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/info.muabancantho/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/socsondaidoanket/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/td.quyen90/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/groups/choonlinecuamoinguoi/

https://www.facebook.com/groups/raovat.ntc/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/muabannhadattaisaigon/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/chodl/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/chosinhviennongnghiep/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/sinhvienthanhvinh/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/chosinhvientpvinh/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/kinhdoanh.buonban.ninhbinh/

https://www.facebook.com/groups/buon.ban.ninh.binh/

https://www.facebook.com/groups/cvt.vn/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/muabanonlinethanhphodienbienphu/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/ChoOnlineDienBien/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/b19.biz/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/hangdephaiphong/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/markettq/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/Raovatnamdinh/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/ChoCongTrangTPTB/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/ChoCongTrangTB/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/chohiephoaonline/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/ChotroiLaoCai360/

https://www.facebook.com/groups/DienThoaiLaoCai/

https://www.facebook.com/groups/taphoahalong/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/Chotot.HaNam/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/tujladat.hy/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/hanoi.don.nha.cho.do.chat/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/Haui32/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/chosinhvienktqd/

https://www.facebook.com/groups/daihochubt/

Danh sách các diễn đàn lọc để qc bằng PM

http://muare.com

http://nhattao.com/

https://www.5giay.vn/

http://www.webtretho.com/forum/

http://gsm.vn/forums/

http://www.lamchame.com/forum/

http://vozforums.com/

http://heaveniphone.com/

http://www.timdaily.vn/

http://boithu.vn/

http://caphe.sangnhuong.com

http://caunoibatdongsan.com/diendanbds

http://vegaviet.com/forum/

http://macintosh.vn/

http://lgviet.com/forum/

http://zaodich.webtretho.com/forum/