Sơ lược về Lục Thập Hoa Giáp và tính ngày giờ theo Can Chi

Sơ lược về Lục Thập Hoa Giáp và tính ngày giờ theo Can Chi

Lục thập hoa giáp là sự kết hợp 10 hàng can với 12 chi thành tổ hơp 60 can chi. Bắt đầu từ Giáp Tý, kết thúc là Quý Hợi Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ số đó, gọi là lịch can chi.

III.1. Năm:

Từ năm Giáp Tý đầu tiên, người ta phân ra 6 chu kỳ hàng can mà đều bắt đầu từ can Giáp, mỗi chu kỳ hàng can (hay mỗi giáp) gồm 10 can như sau:


Con số cuối cùng của năm dương lịch ứng với các can:
0: canh (ví dụ canh tý 1780)
2: nhâm
3: quí
4: giáp
5; ất (ví dụ ất dậu 1945)
6: bính
7: đinh
8: mậu
9: Kỷ

*Nạp âm 60 hoa Giáp:

Nguồn gốc và nguyên lý của việc Nạp âm 60 hoa Giáp đến nay vẫn chưa được chứng minh rõ ràng, việc tim hiểu căn nguyên đó thuộc về các nhà nghiên cứu Lịch pháp. Còn chúng ta chấp nhận Bảng nạp âm sau như một tiên đề.