Đồ gỗ mỹ nghệ, sảng phầm lục bình độc đáo

Trong khuôn kh? “H?i ch? d? g? và th? công m? ngh? – nam 2012” di?n ra t?i Trung tâm tri?n lãm và H?i ch? Tân Bình – TP.H? Chí Minh, ngày 3/10/2012, h?p tác xã Quang Minh, t?nh Ti?n Giang trung bày gi?i thi?u b? s?n ph?m 3 bình hoa d?i làm t? l?c bình dang ký k? l?c qu?c gia. M?i chi?c bình có du?ng kính 1,2m, cao 3m, du?c làm t? 60 kg l?c bình khô do 8 ngh? nhân th?c hi?n trong kho?ng th?i gian 10 ngày. Công ty TNHH Le Lumber, t?nh Bình Duong trung bày gi?i thi?u chi?c ô tô Achilles 2012 du?c làm b?ng g? (dang ký k? l?c qu?c gia) có chi?u dài 4,6m, r?ng 1,8m, tr?ng lu?ng 1.420kg; d?ng co máy xang 16 Valve, công xu?t c?c d?i 110kw/3.700pm, momen xoan c?c d?i 375Nm/1.500pm – 2.500pm, s? t? d?ng, t?c d? trung bình .80 km/gi?. Tr? giá chi?c ô tô hon 26.000 USD và du?c th?c hi?n trong th?i gian 16 tháng (t? tháng 6/2011 d?n nay)
Trong ?nh: S?n ph?m bình hoa d?i làm t? l?c bình c?a HTX Quang Minh, t?nh Ti?n Giang.
?nh: Thanh Vu – TTXVN