Cột mốc số 931 đêngs 940 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 931

Cột mốc số 931 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/7/2007 tại điểm có độ cao 376m và cột mốc tọa độ là 22.604253, 106.614663

Cột mốc số 932

Cột mốc số 932 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/4/2008 tại điểm có độ cao 536m và cột mốc tọa độ là 22.60497, 106.61121

Cột mốc số 933

Cột mốc số 933 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 230m và cột mốc tọa độ là 22.601998, 106.60862

Cột mốc số 934

Cột mốc số 934 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 201m và cột mốc tọa độ là 22.600375, 106.607293

Cột mốc số 934/1

Cột mốc số 934/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 232m và cột mốc tọa độ là 22.599607, 106.607209

Cột mốc số 934/2

Cột mốc số 934/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 234m và cột mốc tọa độ là 22.598416, 106.606766

Cột mốc số 935

Cột mốc số 935 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ Bắc sông Bắc Vọng thuộc địa bàn xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2008 tại điểm có độ cao 169m và cột mốc tọa độ là 22.595624, 106.605308

Cột mốc số 935/1

Cột mốc số 935/1(1) là Cột mốc số đôi cùng số phụ loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2008 tại điểm có độ cao 177m và cột mốc tọa độ là 22.595738, 106.607318

Cột mốc số 935/1(2) là Cột mốc số đôi cùng số phụ loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/6/2008 tại điểm có độ cao 184m và cột mốc tọa độ là 22.594982, 106.606389

Cột mốc số 936

Cột mốc số 936(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2005 tại điểm có độ cao 177m và cột mốc tọa độ là 22.583899, 106.609955

Cột mốc số 936(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/4/2006 tại điểm có độ cao 183m và cột mốc tọa độ là 22.583694, 106.608893

Cột mốc số 937

Cột mốc số 937(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/12/2005 tại điểm có độ cao 171m và cột mốc tọa độ là 22.576017, 106.601513

Cột mốc số 937(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/4/2006 tại điểm có độ cao 175m và cột mốc tọa độ là 22.575692, 106.600534

Cột mốc số 938

Cột mốc số 938(1) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông phía Việt Nam nơi giao nhau của sông Bắc Vọng và sông không tên trong lãnh thổ Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/4/2006 tại điểm có độ cao 163m và cột mốc tọa độ là 22.552836, 106.600297

Cột mốc số 938(2) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau của sông Bắc Vọng và sông không tên trong lãnh thổ Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/12/2005 tại điểm có độ cao 162m và cột mốc tọa độ là 22.55305, 106.601132

Cột mốc số 938(3) là Cột mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau của sông Bắc Vọng và sông không tên trong lãnh thổ Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2005 tại điểm có độ cao 161m và cột mốc tọa độ là 22.552441, 106.600988

Cột mốc số 939

Cột mốc số 939(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên đỉnh núi nhỏ tại bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/3/2006 tại điểm có độ cao 162m và cột mốc tọa độ là 22.550929, 106.595705

Cột mốc số 939(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/4/2006 tại điểm có độ cao 164m và cột mốc tọa độ là 22.552228, 106.596286

Cột mốc số 940

Cột mốc số 940(1) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/3/2006 tại điểm có độ cao 163m và cột mốc tọa độ là 22.549372, 106.591102

Cột mốc số 940(2) là Cột mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. được đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/5/2006 tại điểm có độ cao 163m và cột mốc tọa độ là 22.550073, 106.590184