Cột mốc số 921 đêngs 930 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 921

Cột mốc số 921 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/7/2008 tại điểm có độ cao 388m và cột mốc tọa độ là 22.581759, 106.68784

Cột mốc số 922

Cột mốc số 922 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/7/2008 tại điểm có độ cao 358m và cột mốc tọa độ là 22.582038, 106.68001

Cột mốc số 923

Cột mốc số 923 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/4/2008 tại điểm có độ cao 518m và cột mốc tọa độ là 22.578556, 106.675331

Cột mốc số 924

Cột mốc số 924 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng, dưới chân núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 199m và cột mốc tọa độ là 22.577792, 106.667865

Cột mốc số 925

Cột mốc số 925 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt dưới chân núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/7/2007 tại điểm có độ cao 195m và cột mốc tọa độ là 22.5757, 106.662662

Cột mốc số 926

Cột mốc số 926 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/12/2006 tại điểm có độ cao 465m và cột mốc tọa độ là 22.576641, 106.655659

Cột mốc số 927

Cột mốc số 927 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/7/2007 tại điểm có độ cao 421m và cột mốc tọa độ là 22.578585, 106.646906

Cột mốc số 928

Cột mốc số 928 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/1/2007 tại điểm có độ cao 470m và cột mốc tọa độ là 22.594289, 106.633991

Cột mốc số 929

Cột mốc số 929 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/1/2007 tại điểm có độ cao 408m và cột mốc tọa độ là 22.598465, 106.632976

Cột mốc số 930

Cột mốc số 930 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang, tỉnh  Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2007 tại điểm có độ cao 521m và cột mốc tọa độ là 22.604642, 106.627149