Cột mốc số 911 đến 920 biêng giới với trung quốc.

Cột mốc số 911

 

Cột mốc số 911 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng, phía Đông Bắc đường cái từ Hạ Lang đi Trung Quốc thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 301m và tọa độ của cột mốc là:  22.586186, 106.72029

Cột mốc số 912

 

Cột mốc số 912 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng, phía Tây Nam đường cái từ Hạ Lang đi Trung Quốc thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2006 tại điểm có độ cao 288m và tọa độ của cột mốc là:  22.585893, 106.719867

Cột mốc số 913

Cột mốc số 913 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2008 tại điểm có độ cao 336m và tọa độ của cột mốc là:  22.584973, 106.718542

Cột mốc số 914

Cột mốc số 914 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2008 tại điểm có độ cao 406m và tọa độ của cột mốc là:  22.582859, 106.71605

Cột mốc số 915

Cột mốc số 915 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/3/2008 tại điểm có độ cao 353m và tọa độ của cột mốc là:  22.582047, 106.714186

Cột mốc số 915/1

Cột mốc số 915/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/3/2008 tại điểm có độ cao 357m và tọa độ của cột mốc là:  22.581794, 106.713583

Cột mốc số 915/2

Cột mốc số 915/2 là Cột mốc số đơn phụ loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 283m và tọa độ của cột mốc là:  22.581099, 106.711946

Cột mốc số 916

Cột mốc số 916 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 280m và tọa độ của cột mốc là:  22.580742, 106.711089

Cột mốc số 916/1

Cột mốc số 916/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 281m và tọa độ của cột mốc là:  22.580279, 106.71141

Cột mốc số 917

Cột mốc số 917 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 277m và tọa độ của cột mốc là:  22.579109, 106.709126

Cột mốc số 918

Cột mốc số 918 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất băng, trong thung lũng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/12/2007 tại điểm có độ cao 266m và tọa độ của cột mốc là:  22.578535, 106.707484

Cột mốc số 919

Cột mốc số 919 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/4/2008 tại điểm có độ cao 262m và tọa độ của cột mốc là:  22.582733, 106.698408

Cột mốc số 919/1

Cột mốc số 919/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/4/2008 tại điểm có độ cao 264m và tọa độ của cột mốc là:  22.583013, 106.697482

Cột mốc số 919/2

Cột mốc số 919/2 là Cột mốc số đơn phụ loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ của cột mốc là:  22.583245, 106.696713

Cột mốc số 920

Cột mốc số 920 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng, dưới chân núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 262m và tọa độ của cột mốc là:  22.583345, 106.696381