Cột mốc số 901 đến 910 biêng giới với trung quốc.

Cột mốc số 901

Cột mốc số 901 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2006 tại điểm có độ cao 492m và tọa độ của cột mốc là:  22.617645, 106.722206

Cột mốc số 902

Cột mốc số 902 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/10/2006 tại điểm có độ cao 479m và tọa độ của cột mốc là:  22.612651, 106.714952

Cột mốc số 903

Cột mốc số 903 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại thung lũng thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2006 tại điểm có độ cao 397m và tọa độ của cột mốc là:  22.608462, 106.718031

Cột mốc số 904

Cột mốc số 904 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2006 tại điểm có độ cao 614m và tọa độ của cột mốc là:  22.608763, 106.722544

Cột mốc số 905

Cột mốc số 905 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/12/2006 tại điểm có độ cao 472m và tọa độ của cột mốc là:  22.60699, 106.723728

Cột mốc số 906

Cột mốc số 906 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/10/2006 tại điểm có độ cao 431m và tọa độ của cột mốc là:  22.601218, 106.729927

Cột mốc số 906/1

Cột mốc số 906/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/11/2008 tại điểm có độ cao 329m và tọa độ của cột mốc là:  22.598443, 106.728229

Cột mốc số 906/2

Cột mốc số 906/2 là Cột mốc số đơn phụ loại trung, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2008 tại điểm có độ cao 330m và tọa độ của cột mốc là:  22.597507, 106.729086

Cột mốc số 907

Cột mốc số 907 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng tại chân chúi, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/11/2008 tại điểm có độ cao 332m và tọa độ của cột mốc là:  22.597061, 106.72869

Cột mốc số 908

Cột mốc số 908 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2006 tại điểm có độ cao 604m và tọa độ của cột mốc là:  22.594103, 106.728716

Cột mốc số 908/1

Cột mốc số 908/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/3/2008 tại điểm có độ cao 483m và tọa độ của cột mốc là:  22.593719, 106.727346

Cột mốc số 908/2

Cột mốc số 908/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/12/2007 tại điểm có độ cao 480m và tọa độ của cột mốc là:  22.593464, 106.725633

Cột mốc số 909

Cột mốc số 909 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên dốc núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/4/2008 tại điểm có độ cao 401m và tọa độ của cột mốc là:  22.592599, 106.724379

Cột mốc số 909/1

Cột mốc số 909/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 470m và tọa độ của cột mốc là:  22.589171, 106.723149

Cột mốc số 910

Cột mốc số 910 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2008 tại điểm có độ cao 456m và tọa độ của cột mốc là:  22.587853, 106.723264

Cột mốc số 910/1

Cột mốc số 910/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2008 tại điểm có độ cao 420m và tọa độ của cột mốc là:  22.586946, 106.721964