Cột mốc số 890 đến 900 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 890

 

Cột mốc số 890 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 392m và Cột mốc có tọa độ là 22.667582, 106.741305

Cột mốc số 890/1

Cột mốc số 890/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 392m và Cột mốc có tọa độ là 22.666696, 106.741258

Cột mốc số 891

Cột mốc số 891 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/10/2006 tại điểm có độ cao 554m và Cột mốc có tọa độ là 22.663889, 106.737842

Cột mốc số 892

Cột mốc số 892 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/9/2006 tại điểm có độ cao 498m và Cột mốc có tọa độ là 22.658735, 106.736389

Cột mốc số 893

Cột mốc số 893 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/10/2008 tại điểm có độ cao 495m và Cột mốc có tọa độ là 22.655705, 106.734737

Cột mốc số 894

Cột mốc số 894 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2008 tại điểm có độ cao 529m và Cột mốc có tọa độ là 22.654923, 106.730428

Cột mốc số 895

 

Cột mốc số 895 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/10/2008 tại điểm có độ cao 406m và Cột mốc có tọa độ là 22.650883, 106.732811

Cột mốc số 896

Cột mốc số 896 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/5/2008 tại điểm có độ cao 393m và Cột mốc có tọa độ là 22.647359, 106.730887

Cột mốc số 897

Cột mốc số 897 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2006 tại điểm có độ cao 540m và Cột mốc có tọa độ là 22.64308, 106.725736

Cột mốc số 898

Cột mốc số 898 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/10/2006 tại điểm có độ cao 620m và Cột mốc có tọa độ là 22.63619, 106.72451

Cột mốc số 899

Cột mốc số 899 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/12/2006 tại điểm có độ cao 491m và Cột mốc có tọa độ là 22.629508, 106.728329

Cột mốc số 900

Cột mốc số 900 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/4/2008 tại điểm có độ cao 469m và Cột mốc có tọa độ là 22.623956, 106.72487