Cột mốc số 880 đến 889 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 880

Cột mốc số 880 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/3/2008 tại điểm có độ cao 345m và Cột mốc có tọa độ là 22.699749, 106.762778

Cột mốc số 881

Cột mốc số 881 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/3/2008 tại điểm có độ cao 345m và Cột mốc có tọa độ là 22.699291, 106.762314

Cột mốc số 882

Cột mốc số 882 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 349m và Cột mốc có tọa độ là 22.698431, 106.761439

Cột mốc số 882/1

Cột mốc số 882/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 388m và Cột mốc có tọa độ là 22.697923, 106.759791

Cột mốc số 882/2

Cột mốc số 882/2 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 391m và Cột mốc có tọa độ là 22.697767, 106.75951

Cột mốc số 883

Cột mốc số 883 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên lõm đất thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 354m và Cột mốc có tọa độ là 22.697424, 106.756741

Cột mốc số 883/1

Cột mốc số 883/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2008 tại điểm có độ cao 395m và Cột mốc có tọa độ là 22.697268, 106.754321

Cột mốc số 884

Cột mốc số 884 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại thung lũng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 356m và Cột mốc có tọa độ là 22.696664, 106.753321

Cột mốc số 885

Cột mốc số 885 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2008 tại điểm có độ cao 359m và Cột mốc có tọa độ là 22.695486, 106.753027

Cột mốc số 886

Cột mốc số 886 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 508m và Cột mốc có tọa độ là 22.690438, 106.755257

Cột mốc số 887

Cột mốc số 887 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/7/2006 tại điểm có độ cao 446m và Cột mốc có tọa độ là 22.684038, 106.759593

Cột mốc số 888

Cột mốc số 888 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/7/2006 tại điểm có độ cao 403m và Cột mốc có tọa độ là 22.676084, 106.757874

Cột mốc số 888/1

Cột mốc số 888/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao 515m và Cột mốc có tọa độ là 22.673563, 106.755454

Cột mốc số 889

 

Cột mốc số 889 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại thung lũng thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/6/2008 tại điểm có độ cao 519m và Cột mốc có tọa độ là 22.671223, 106.748694