Cột mốc số 870 đến 879 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 870

Cột mốc số 870 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/7/2006 tại điểm có độ cao 533m và Cột mốc có tọa độ là 22.741865, 106.765422

Cột mốc số 871

Cột mốc số 871 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/7/2006 tại điểm có độ cao 458m và Cột mốc có tọa độ là 22.734688, 106.765858

Cột mốc số 872

Cột mốc số 872 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/3/2008 tại điểm có độ cao 522m và Cột mốc có tọa độ là 22.730799, 106.760867

Cột mốc số 873

Cột mốc số 873 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/7/2006 tại điểm có độ cao 555m và Cột mốc có tọa độ là 22.720683, 106.764737

Cột mốc số 874

Cột mốc số 874 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/7/2006 tại điểm có độ cao 434m và Cột mốc có tọa độ là 22.715854, 106.770329

Cột mốc số 875

Cột mốc số 875 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/7/2006 tại điểm có độ cao 477m và Cột mốc có tọa độ là 22.712758, 106.773234

Cột mốc số 876

Cột mốc số 876 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/7/2006 tại điểm có độ cao 433m và Cột mốc có tọa độ là 22.709732, 106.779065

Cột mốc số 877

Cột mốc số 877 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/7/2006 tại điểm có độ cao 340m và Cột mốc có tọa độ là 22.706868, 106.77726

Cột mốc số 878

Cột mốc số 878 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/3/2008 tại điểm có độ cao 392m và Cột mốc có tọa độ là 22.702398, 106.767309

Cột mốc số 878/1

Cột mốc số 878/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/3/2008 tại điểm có độ cao 345m và Cột mốc có tọa độ là 22.701974, 106.766106

Cột mốc số 878/2

Cột mốc số 878/2 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng dưới chân núi thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/3/2008 tại điểm có độ cao 344m và Cột mốc có tọa độ là 22.700851, 106.765594

Cột mốc số 879

Cột mốc số 879(1) là Cột mốc  đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ suối không tên phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2007 tại điểm có độ cao 344m và Cột mốc có tọa độ là 22.700837, 106.765166

Cột mốc số 879(2) là Cột mốc  đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ suối không tên phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/3/2008 tại điểm có độ cao 344m và Cột mốc có tọa độ là 22.700973, 106.765345