Cột mốc số 860 đến 869 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 860

Cột mốc số 860 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 315m và Cột mốc có tọa độ là 22.770648, 106.795569

Cột mốc số 861

Cột mốc số 861 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/11/2006 tại điểm có độ cao 609m và Cột mốc có tọa độ là 22.769002, 106.793188

Cột mốc số 862

Cột mốc số 862 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/1/2006 tại điểm có độ cao 365m và Cột mốc có tọa độ là 22.767021, 106.793957

Cột mốc số 863

Cột mốc số 863 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/1/2006 tại điểm có độ cao 365m và Cột mốc có tọa độ là 22.765634, 106.791112

Cột mốc số 864

Cột mốc số 864 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2005 tại điểm có độ cao 477m và Cột mốc có tọa độ là 22.764801, 106.785517

Cột mốc số 865

Cột mốc số 865 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/7/2007 tại điểm có độ cao 352m và Cột mốc có tọa độ là 22.761099, 106.789415

Cột mốc số 865/1

Cột mốc số 865/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/9/2008 tại điểm có độ cao 380m và Cột mốc có tọa độ là 22.759556, 106.78946

Cột mốc số 865/2

Cột mốc số 865/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2008 tại điểm có độ cao 418m và Cột mốc có tọa độ là 22.757495, 106.788209

Cột mốc số 866

Cột mốc số 866 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/4/2008 tại điểm có độ cao 508m và Cột mốc có tọa độ là 22.7548, 106.787983

Cột mốc số 867

Cột mốc số 867 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/7/2007 tại điểm có độ cao 450m và Cột mốc có tọa độ là 22.752933, 106.783352

Cột mốc số 868

Cột mốc số 868 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/5/2008 tại điểm có độ cao 402m và Cột mốc có tọa độ là 22.746525, 106.776649

Cột mốc số 869

Cột mốc số 869 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/7/2006 tại điểm có độ cao 461m và Cột mốc có tọa độ là 22.744964, 106.770951