Cột mốc số 850 đến 859 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 850

Cột mốc số 850 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/5/2008 tại điểm có độ cao 453m và Cột mốc có tọa độ là 22.802399, 106.83616

Cột mốc số 851

Cột mốc số 851 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/6/2006 tại điểm có độ cao 457m và Cột mốc có tọa độ là 22.793993, 106.829538

Cột mốc số 852

Cột mốc số 852 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/4/2007 tại điểm có độ cao 599m và Cột mốc có tọa độ là 22.789051, 106.823681

Cột mốc số 853

Cột mốc số 853 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao 296m và Cột mốc có tọa độ là 22.786552, 106.823791

Cột mốc số 854

 

Cột mốc số 854 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 294m và Cột mốc có tọa độ là 22.786498, 106.823398

Cột mốc số 855

Cột mốc số 855 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao 294m và Cột mốc có tọa độ là 22.784988, 106.822524

Cột mốc số 856

Cột mốc số 856 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/1/2006 tại điểm có độ cao 368m và Cột mốc có tọa độ là 22.782521, 106.822003

Cột mốc số 857

Cột mốc số 857 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/4/2006 tại điểm có độ cao 378m và Cột mốc có tọa độ là 22.777771, 106.822793

Cột mốc số 858

Cột mốc số 858 là Cột mốc  đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/12/2005 tại điểm có độ cao 387m và Cột mốc có tọa độ là 22.771329, 106.811232

Cột mốc số 858/1

Cột mốc số 858/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/9/2008 tại điểm có độ cao 385m và Cột mốc có tọa độ là 22.77099, 106.810372

Cột mốc số 858/2

Cột mốc số 858/2 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/12/2008 tại điểm có độ cao 431m và Cột mốc có tọa độ là 22.769877, 106.809553

Cột mốc số 859

Cột mốc số 859 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2008 tại điểm có độ cao 306m và Cột mốc có tọa độ là 22.769202, 106.806789

Cột mốc số 859/1

Cột mốc số 859/1 là Cột mốc  đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/11/2008 tại điểm có độ cao 340m và Cột mốc có tọa độ là 22.768788, 106.800584