Cột mốc số 820 đến 829 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 820

Mốc 820 là cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2007 tại điểm có độ cao 448m và tọa độ là 22.890608, 106.667066

Cột mốc số 820/1

Mốc 820/1 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2007 tại điểm có độ cao 462m và tọa độ là 22.891302, 106.667759

Cột mốc số 820/2

Cột mốc số 820/2 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2007 tại điểm có độ cao 500m và cột mốc có tọa độ là 22.89199, 106.668445

Cột mốc số 821

Cột mốc số 821 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2003 tại điểm có độ cao 589m và cột mốc có tọa độ là 22.890162, 106.677719

Cột mốc số 821/1

Cột mốc số 821/1 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/1/2005 tại điểm có độ cao 645m và cột mốc có tọa độ là 22.886647, 106.68029

Cột mốc số 821/2

Cột mốc số 821/2 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/7/2004 tại điểm có độ cao 575m và cột mốc có tọa độ là 22.887227, 106.680691

Cột mốc số 822

Cột mốc số 822 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/1/2004 tại điểm có độ cao 568m và cột mốc có tọa độ là 22.88826, 106.682351

Cột mốc số 823

Cột mốc số 823 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/1/2004 tại điểm có độ cao 613m và cột mốc có tọa độ là 22.890733, 106.688093

Cột mốc số 823/1

Cột mốc số 823/1 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/6/2005 tại điểm có độ cao 821m và cột mốc có tọa độ là 22.891739, 106.691671

Cột mốc số 823/2

Cột mốc số 823/2 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/8/2004 tại điểm có độ cao 682m và cột mốc có tọa độ là 22.891198, 106.692901

Cột mốc số 824

Cột mốc số 824 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/8/2004 tại điểm có độ cao 672m và cột mốc có tọa độ là 22.890763, 106.695237

Cột mốc số 825

Cột mốc số 825 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/9/2004 tại điểm có độ cao 689m và cột mốc có tọa độ là 22.888605, 106.700039

Cột mốc số 825/1

Cột mốc số 825/1 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2004 tại điểm có độ cao 755m và cột mốc có tọa độ là 22.888667, 106.705149

Cột mốc số 825/2

Cột mốc số 825/2 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/7/2004 tại điểm có độ cao 631m và cột mốc có tọa độ là 22.886079, 106.707352

Cột mốc số 826

Cột mốc số 826 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/7/2004 tại điểm có độ cao 606m và cột mốc có tọa độ là 22.883716, 106.708727

Cột mốc số 826/1

Cột mốc số 826/1 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/12/2004 tại điểm có độ cao 698m và cột mốc có tọa độ là 22.881071, 106.710705

Cột mốc số 826/2

Cột mốc số 826/2 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/7/2004 tại điểm có độ cao 655m và cột mốc có tọa độ là 22.880674, 106.711064

Cột mốc số 827

Cột mốc số 827 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/8/2004 tại điểm có độ cao 639m và cột mốc có tọa độ là 22.880194, 106.7115

Cột mốc số 827/1

Cột mốc số 827/1 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/12/2004 tại điểm có độ cao 638m và cột mốc có tọa độ là 22.878743, 106.712831

Cột mốc số 827/2

Cột mốc số 827/2 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2004 tại điểm có độ cao 576m và cột mốc có tọa độ là 22.878188, 106.71698

Cột mốc số 828

Cột mốc số 828 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2004 tại điểm có độ cao 567m và cột mốc có tọa độ là 22.877813, 106.716923

Cột mốc số 828/1

Cột mốc số 828/1 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/12/2004 tại điểm có độ cao 573m và cột mốc có tọa độ là 22.877606, 106.717076

Cột mốc số 828/2

Cột mốc số 828/2 là Cột mốc đơn  phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2004 tại điểm có độ cao 695m và cột mốc có tọa độ là 22.875191, 106.716538

Cột mốc số 829

Cột mốc số 829 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/12/2004 tại điểm có độ cao 640m và cột mốc có tọa độ là 22.872626, 106.716579