Cột mốc số 770 đến 779 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 770

Cột mốc số 770 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/4/2006 tại điểm có độ cao 763m và cột mốc có tọa độ là 22.902752, 106.447221

Cột mốc số 771

Cột mốc số 771 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/11/2006 tại điểm có độ cao 663m và cột mốc có tọa độ là 22.903522, 106.450216

Cột mốc số 772

Cột mốc số 772 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/4/2006 tại điểm có độ cao 695m và cột mốc có tọa độ là 22.903107, 106.455431

Cột mốc số 773

Cột mốc số 773 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/12/2005 tại điểm có độ cao 630m và cột mốc có tọa độ là 22.896709, 106.46345

Cột mốc số 774

Cột mốc số 774 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/4/2006 tại điểm có độ cao 741m và cột mốc có tọa độ là 22.902601, 106.47214

Cột mốc số 775

Cột mốc số 775 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2005 tại điểm có độ cao 591m và cột mốc có tọa độ là 22.908031, 106.473127

Cột mốc số 776

Cột mốc số 776 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/6/2008 tại điểm có độ cao 657m và cột mốc có tọa độ là 22.902981, 106.488386

Cột mốc số 776/1

Cột mốc số 776/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/11/2008 tại điểm có độ cao 648m và cột mốc có tọa độ là 22.90516, 106.489363

Cột mốc số 777

Cột mốc số 777 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại khe núi, phía Bắc cửa ra của suối ngầm thuộc địa bàn xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2008 tại điểm có độ cao 577m và cột mốc có tọa độ là 22.906277, 106.490465

Cột mốc số 777/1

Cột mốc số 777/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/11/2008 tại điểm có độ cao 600m và cột mốc có tọa độ là 22.906687, 106.490587

Cột mốc số 778

Cột mốc số 778 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/5/2008 tại điểm có độ cao 599m và cột mốc có tọa độ là 22.906583, 106.498957

Cột mốc số 778/1

Cột mốc số 778/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/11/2008 tại điểm có độ cao 645m và cột mốc có tọa độ là 22.907527, 106.500403

Cột mốc số 779

Cột mốc số 779 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/11/2008 tại điểm có độ cao 596m và cột mốc có tọa độ là 22.908204, 106.500966