Cột mốc số 760 đến 769 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 760

Cột mốc số 760 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2008 tại điểm có độ cao 658m và cột mốc có tọa độ là 22.876001, 106.405767

Cột mốc số 761

Cột mốc số 761 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2006 tại điểm có độ cao 749m và cột mốc có tọa độ là 22.877664, 106.415429

Cột mốc số 762

Cột mốc số 762 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2006 tại điểm có độ cao 766m và cột mốc có tọa độ là 22.886411, 106.411586

Cột mốc số 763

Cột mốc số 763 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt tại thung lũng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2007 tại điểm có độ cao 654m và cột mốc có tọa độ là 22.891686, 106.42378

Cột mốc số 764

Cột mốc số 764 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2006 tại điểm có độ cao 762m và cột mốc có tọa độ là 22.886007, 106.429736

Cột mốc số 765

Cột mốc số 765 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/12/2007 tại điểm có độ cao 736m và cột mốc có tọa độ là 22.884747, 106.434479

Cột mốc số 766

Cột mốc số 766 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/6/2008 tại điểm có độ cao 791m và cột mốc có tọa độ là 22.888561, 106.437087

Cột mốc số 766/1

Cột mốc số 766/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/10/2008 tại điểm có độ cao 751m và cột mốc có tọa độ là 22.891983, 106.442537

Cột mốc số 767

Cột mốc số 767 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/10/2008 tại điểm có độ cao 716m và cột mốc có tọa độ là 22.892086, 106.443118

Cột mốc số 768

Cột mốc số 768 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/3/2006 tại điểm có độ cao 708m và cột mốc có tọa độ là 22.894987, 106.444525

Cột mốc số 769

Cột mốc số 769 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/7/2006 tại điểm có độ cao 694m và cột mốc có tọa độ là 22.898742, 106.444873