Cột mốc số 750 đến 759 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 750

Cột mốc số 750 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/1/2007 tại điểm có độ cao 761m và cột mốc có tọa độ là 22.857418, 106.354025

Cột mốc số 751

Cột mốc số 751 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt tại khe núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/11/2007 tại điểm có độ cao 762m và cột mốc có tọa độ là 22.861431, 106.358381

Cột mốc số 752

Cột mốc số 752 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2006 tại điểm có độ cao 767m và cột mốc có tọa độ là 22.876236, 106.364551

Cột mốc số 753

Cột mốc số 753 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/9/2006 tại điểm có độ cao 805m và cột mốc có tọa độ là 22.880453, 106.366738

Cột mốc số 754

Cột mốc số 754 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2005 tại điểm có độ cao 817m và cột mốc có tọa độ là 22.882054, 106.36928

Cột mốc số 755

Cột mốc số 755 là Cột mốc số đơn loại trung, đặt tại chân núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/10/2007 tại điểm có độ cao 626m và cột mốc có tọa độ là 22.884043, 106.37632

Cột mốc số 756

Cột mốc số 756 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt trên bờ Tây của sông Bắc Vọng thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/10/2008 tại điểm có độ cao 613m và cột mốc có tọa độ là 22.882964, 106.382412

Cột mốc số 756/1

Cột mốc số 756/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt  trên bờ Tây của sông Bắc Vọng thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/10/2008 tại điểm có độ cao 614m và cột mốc có tọa độ là 22.882927, 106.382768

Cột mốc số 757

 

Cột mốc số 757 là Cột mốc số đơn loại trung, đặt trên bờ Đông của sông Bắc Vọng thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/10/2008 tại điểm có độ cao 613m và cột mốc có tọa độ là 22.882591, 106.38328

Cột mốc số 758

Cột mốc số 758 là Cột mốc số đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/12/2005 tại điểm có độ cao 690m và cột mốc có tọa độ là 22.883216, 106.385242

Cột mốc số 759

Cột mốc số 759 là Cột mốc số đơn loại nhỏ, đặt tại thung lũng thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/11/2008 tại điểm có độ cao 635m và cột mốc có tọa độ là 22.882194, 106.392438

Cột mốc số 759/1

Cột mốc số 759/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt  trên dốc núi thuộc địa bàn xã Tri Phương, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2008 tại điểm có độ cao 664m và cột mốc có tọa độ là 22.881344, 106.392386