Cột mốc số 730 đến 739 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 730

Cột mốc số 730 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/1/2006 tại điểm có độ cao 869m và tọa độ của cột mốc là 2.870863, 106.290934

Cột mốc số 731

Cột mốc số 731 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/11/2008 tại điểm có độ cao 905m và tọa độ của cột mốc là 22.875474, 106.291116

Cột mốc số 731/1

Cột mốc số 731/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/11/2008 tại điểm có độ cao 909m và tọa độ của cột mốc là 22.87535, 106.29304

Cột mốc số 731/2

 

Cột mốc số 731/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 900m và tọa độ của cột mốc là 22.874002, 106.296091

Cột mốc số 731/3

Cột mốc số 731/3 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/11/2008 tại điểm có độ cao 873m và tọa độ của cột mốc là 22.874757, 106.29768

Cột mốc số 732

Cột mốc số 732 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/1/2006 tại điểm có độ cao 862m và tọa độ của cột mốc là 22.874318, 106.298846

Cột mốc số 733

Cột mốc số 733 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2005 tại điểm có độ cao 797m và tọa độ của cột mốc là 22.868026, 106.305629

Cột mốc số 734

Cột mốc số 734 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/1/2003 tại điểm có độ cao 747m và tọa độ của cột mốc là 22.864112, 106.311217

Cột mốc số 734/1

Cột mốc số 734/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/12/2004 tại điểm có độ cao 769m và tọa độ của cột mốc là 22.864444, 106.312124

Cột mốc số 734/2

Cột mốc số 734/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/4/2004 tại điểm có độ cao 778m và tọa độ của cột mốc là 22.865775, 106.312182

Cột mốc số 735

Cột mốc số 735 là Cột mốc số đơn loại trung đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/5/2003 tại điểm có độ cao 768m và tọa độ của cột mốc là 22.866794, 106.313801

Cột mốc số 735/1

Cột mốc số 735/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/12/2004 tại điểm có độ cao 705m và tọa độ của cột mốc là 22.865845, 106.315855

Cột mốc số 735/2

Cột mốc số 735/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/9/2005 tại điểm có độ cao 685m và tọa độ của cột mốc là 22.865804, 106.316277

Cột mốc số 736

Cột mốc số 736 là Cột mốc số đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/4/2004 tại điểm có độ cao 663m và tọa độ của cột mốc là 22.865822, 106.316717

Cột mốc số 736/1

Cột mốc số 736/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại bờ Đông của mương dẫn nước, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/10/2007 tại điểm có độ cao 658m và tọa độ của cột mốc là 22.866891, 106.317973

Cột mốc số 736/2

Cột mốc số 736/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/7/2007 tại điểm có độ cao 672m và tọa độ của cột mốc là 22.866977, 106.318363

Cột mốc số 737

Cột mốc số 737 là Cột mốc số đơn loại trung đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 722m và tọa độ của cột mốc là 22.867631, 106.31889

Cột mốc số 737/1

Cột mốc số 737/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại chân núi, phía Nam đường đất trong lãnh thổ Trung Quốc, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 683m và tọa độ của cột mốc là 22.868561, 106.320487

Cột mốc số 737/2

Cột mốc số 737/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng, phía Nam đường đất trong lãnh thổ Trung Quốc, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2008 tại điểm có độ cao 696m và tọa độ của cột mốc là 22.867572, 106.321017

Cột mốc số 738

Cột mốc số 738 là Cột mốc số đơn loại trung đặt cạnh đường mòn, phía Đông đường đất trong lãnh thổ Trung Quốc, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 684m và tọa độ của cột mốc là 22.867851, 106.321942

Cột mốc số 739

Cột mốc số 739 là Cột mốc số đơn loại trung đặt ở giữa đường mòn, phía Đông đường đất trong lãnh thổ Trung Quốc, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 683m và tọa độ của cột mốc là 22.86929, 106.322667

Cột mốc số 739/1

 

Cột mốc số 739/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng, phía Đông đường đất trong lãnh thổ Trung Quốc, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 675m và tọa độ của cột mốc là 22.870609, 106.323128

Cột mốc số 739/2

 

Cột mốc số 739/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bãi đất bằng, phía Đông đường đất trong lãnh thổ Trung Quốc, thuộc địa bàn thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/1/2009 tại điểm có độ cao 671m và tọa độ của cột mốc là 22.871866, 106.323495