Cột mốc số 720 đến 729 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 720

Cột mốc số 720 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/10/2005 tại điểm có độ cao 934m và tọa độ của cột mốc là 22.907306, 106.264973

Cột mốc số 721

Cột mốc số 721 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/11/2005 tại điểm có độ cao 861m và tọa độ của cột mốc là 22.898141, 106.259399

Cột mốc số 722

Cột mốc số 722 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2005 tại điểm có độ cao 855m và tọa độ của cột mốc là 22.896883, 106.25543

Cột mốc số 723

Cột mốc số 723 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2005 tại điểm có độ cao 956m và tọa độ của cột mốc là 22.894976, 106.251097

Cột mốc số 724

Cột mốc số 724 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2005 tại điểm có độ cao 744m và tọa độ của cột mốc là 22.884969, 106.257911

Cột mốc số 725

Cột mốc số 725 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại khe núi, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2007 tại điểm có độ cao 838m và tọa độ của cột mốc là 22.883317, 106.263827

Cột mốc số 726

Cột mốc số 726 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2005 tại điểm có độ cao 845m và tọa độ của cột mốc là 22.880636, 106.259233

Cột mốc số 727

Cột mốc số 727 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/12/2005 tại điểm có độ cao 858m và tọa độ của cột mốc là 22.875389, 106.266893

Cột mốc số 728

Cột mốc số 728 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/6/2008 tại điểm có độ cao 853m và tọa độ của cột mốc là 22.870684, 106.277743

Cột mốc số 728/1

Cột mốc số 728/1 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/1/2008 tại điểm có độ cao 876m và tọa độ của cột mốc là 22.870164, 106.280008

Cột mốc số 728/2

Cột mốc số 728/2 là Cột mốc đơn phụ loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/6/2008 tại điểm có độ cao 893m và tọa độ của cột mốc là 22.86995, 106.283196

Cột mốc số 729

Cột mốc số 729 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/10/2005 tại điểm có độ cao 828m và tọa độ của cột mốc là 22.869292, 106.285321