Cột mốc số 72 đến 79 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 72

Cột mốc số 72(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ suối Phin Ho phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/7/2004 tọa độ của cột mốc là 22.780766, 103.319849

Cột mốc số 72(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ suối Phin Ho phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/9/2005 tọa độ của cột mốc là 22.780805, 103.320187

Cột mốc số 73

Cột mốc số 73(1) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ khe núi phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/7/2004 tọa độ của cột mốc là 22.810116, 103.32219

Cột mốc số 73(2) là Cột mốc đôi cùng số loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên bờ khe núi phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.809826, 103.322209

Cột mốc số 74

Cột mốc số 74 là Cột mốc đơn cùng loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.810644, 103.329665

Cột mốc số 75

Cột mốc số 75 là Cột mốc đơn cùng loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/5/2003 tọa độ của cột mốc là 22.805937, 103.342778

Cột mốc số 76

Cột mốc số 76 là Cột mốc đơn cùng loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.802783, 103.354199

Cột mốc số 77

Cột mốc số 77 là Cột mốc đơn cùng loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/5/2003 tọa độ của cột mốc là 22.796607, 103.37323

Cột mốc số 78

Cột mốc số 78 là Cột mốc đơn cùng loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2004 tọa độ của cột mốc là 22.795215, 103.376223

Cột mốc số 79

Cột mốc số 79 là Cột mốc đơn cùng loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2004 tọa độ của cột mốc là 22.753929, 103.435688

 

cot-moc-so-79