Cột mốc số 710 đến 719 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 710

Cột mốc số 710 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/12/2006 tại điểm có độ cao 959m và tọa độ của cột mốc là 22.961083, 106.223689

Cột mốc số 711

Cột mốc số 711 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/10/2006 tại điểm có độ cao 921m và tọa độ của cột mốc là 22.957816, 106.227924 30/5/2017 Các cột Cột mốc số biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 701­800

Cột mốc số 712

Cột mốc số 712 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại thung lũng cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/12/2006 tại điểm có độ cao 832m và tọa độ của cột mốc là 22.954765, 106.234782

Cột mốc số 713

Cột mốc số 713 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2006 tại điểm có độ cao 949m và tọa độ của cột mốc là 22.950864, 106.236112

Cột mốc số 714

Cột mốc số 714 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2007 tại điểm có độ cao 868m và tọa độ của cột mốc là 22.945502, 106.234889

Cột mốc số 715

Cột mốc số 715 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/11/2007 tại điểm có độ cao 905m và tọa độ của cột mốc là 22.941694, 106.241511

Cột mốc số 716

Cột mốc số 716 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/4/2008 tại điểm có độ cao 884m và tọa độ của cột mốc là 22.937518, 106.240899

Cột mốc số 717

Cột mốc số 717 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2005 tại điểm có độ cao 887m và tọa độ của cột mốc là 22.933428, 106.246819

Cột mốc số 718

Cột mốc số 718 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/10/2005 tại điểm có độ cao 912m và tọa độ của cột mốc là 22.922964, 106.251962

Cột mốc số 719

Cột mốc số 719 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2005 tại điểm có độ cao 860m và tọa độ của cột mốc là 22.909798, 106.264453