Cột mốc số 701 đến 709 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 701

Cột mốc số 701 là Cột mốc đơn loại trung nặng 500kg được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2007 tại điểm có độ cao 888m và tọa độ của cột mốc là 22.985019, 106.167546

Cột mốc số 702

Cột mốc số 702 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sườn núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/4/2008 tại điểm có độ cao 985m và tọa độ của cột mốc là 22.984665, 106.169451

Cột mốc số 703

Cột mốc số 703 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sườn núi, thuộc địa bàn xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2007 tại điểm có độ cao 1047m và tọa độ của cột mốc là 22.983863, 106.179174

Cột mốc số 704

Cột mốc số 704 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/7/2008 tại điểm có độ cao 996m và tọa độ của cột mốc là 22.98825, 106.18454

Cột mốc số 705

Cột mốc số 705 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2006 tại điểm có độ cao 1028m và tọa độ của cột mốc là 22.985599, 106.191617

Cột mốc số 706

Cột mốc số 706 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2006 tại điểm có độ cao 1076m và tọa độ của cột mốc là 22.986952, 106.200142

Cột mốc số 707

Cột mốc số 707 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2007 tại điểm có độ cao 1007m và tọa độ của cột mốc là 22.979734, 106.20617

Cột mốc số 708

Cột mốc số 708 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/4/2008 tại điểm có độ cao 977m và tọa độ của cột mốc là 22.968588, 106.217303

Cột mốc số 709

Cột mốc số 709 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/9/2008 tại điểm có độ cao 942m và tọa độ của cột mốc là 22.964308, 106.219818