Cột mốc số 695 đến 700 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 695

Cột mốc số 695 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2005 tại điểm có độ cao 903m và cột mốc có tọa độ là 22.995879, 106.143777

Cột mốc số 696

Cột mốc số 696 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt tại chân núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 790m và cột mốc có tọa độ là 22.991966, 106.153374

Cột mốc số 697

Cột mốc số 697 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/12/2006 tại điểm có độ cao 836m và cột mốc có tọa độ là 22.988343, 106.156862

Cột mốc số 698

Cột mốc số 698 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2006 tại điểm có độ cao 872m và cột mốc có tọa độ là 22.986785, 106.163407

Cột mốc số 699

Cột mốc số 699 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt cạnh đường mòn đầu thung lũng, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2007 tại điểm có độ cao 829m và cột mốc có tọa độ là 22.984558, 106.165118

Cột mốc số 700

Cột mốc số 700 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2008 tại điểm có độ cao 862m và cột mốc có tọa độ là 22.984211, 106.16565