Cột mốc số 690 đến 694 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 690

Cột mốc số 690 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/8/2008 tại điểm có độ cao 831m và cột mốc có tọa độ là 22.988606, 106.125787

Cột mốc số 691

Cột mốc số 691 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2007 tại điểm có độ cao 1000m và cột mốc có tọa độ là 22.990171, 106.130657

Cột mốc số 692

Cột mốc số 692 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/3/2006 tại điểm có độ cao 920m và cột mốc có tọa độ là 22.994372, 106.13187

Cột mốc số 693

Cột mốc số 693 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/10/2005 tại điểm có độ cao 1024m và cột mốc có tọa độ là 22.996691, 106.135733

Cột mốc số 694

Cột mốc số 694 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg. được đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Huyện Hà Quảng, tỉnhCao Bằng. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/3/2006 tại điểm có độ cao 946m và cột mốc có tọa độ là 22.995419, 106.140481