Cột mốc số 60 đến 65 biên giới với trung quốc

Cột mốc số 60

Cột mốc số 60 là Cột mốc số đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số làm bằng bê tông, cắm ngày 8/7/2003 và có tọa độ là 22.542576, 103.150901

Cột mốc số 61

Cột mốc số 61(1) là Mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg., đặt trên bờ suối phía Trung Quốc, nơi giao nhau của suối Nậm Lé và suối không tên trong lãnh thổ Việt Nam thuộc địa phận xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/4/2004 và có tọa độ là 22.560267, 103.182633

Cột mốc số 61(2) là Mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg., đặt trên bờ suối phía Việt Nam, nơi giao nhau của suối Nậm Lé và suối không tên trong lãnh thổ Việt Nam thuộc địa phận xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/6/2004 và có tọa độ là 22.559895, 103.183303

Cột mốc số 61(3) là Mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg., đặt trên bờ suối phía Việt Nam, nơi giao nhau của suối Nậm Lé và suối không tên trong lãnh thổ Việt Nam thuộc địa phận xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/6/2004 và có tọa độ là 22.559652, 103.183114

Cột mốc số 62

Cột mốc số 62(1) là Cột mốc đôi cùng số đặt trên bờ suối Nậm Lé (Ge Jie He) phía Trung Quốc, phía Đông Bắc đường đất từ Việt Nam Sang Trung Quốc thuộc địa bàn xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2004 và có tọa độ là 22.569501, 103.173116

Cột mốc số 62(2) là Cột mốc đôi cùng số đặt trên bờ suối Nậm Lé (Ge Jie He) phía Việt Nam, phía Tây Nam đường đất từ Việt Nam Sang Trung Quốc thuộc địa bàn xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/6/2004 và có tọa độ là 22.56918, 103.173469

Cột mốc số 63

Cột mốc số 63(1) là Mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. đặt trên bờ suối Nậm Lé (Ge Jie He) phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/4/2004 và có tọa độ là 22.572732, 103.171354

Cột mốc số 63(2) là Mốc đôi cùng số loại trung nặng 500kg. đặt trên bờ suối Nậm Lé (Ge Jie He) phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/6/2004 và có tọa độ là 22.572699, 103.172095

Cột mốc số 64

Cột mốc số 64(1) là Mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg., đặt trên bờ suối phía Việt Nam, nơi giao nhau của suối Nậm Lé (Ge Jie He) và sông Nậm Na (Meng La He) thuộc địa bàn xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/7/2004 và có tọa độ là 22.597997, 103.159778

Cột mốc số 64(2) là Mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg., đặt trên bờ suối phía Trung Quốc, nơi giao nhau của suối Nậm Lé (Ge Jie He) và sông Nậm Na (Meng La He) thuộc địa bàn xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/6/2004 và có tọa độ là 22.59865, 103.159473

Cột mốc số 64(2) là Mốc ba cùng số loại trung nặng 500kg., đặt trên bờ suối phía Trung Quốc, nơi giao nhau của suối Nậm Lé (Ge Jie He) và sông Nậm Na (Meng La He) thuộc địa bàn xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2004 và có tọa độ là 22.602266, 103.161188

Cột mốc số 65

Cột Mốc 65(1) là mốc ba cùng số. loại trung nặng 500kg. đặt trên bờ sông phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột Mốc được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 29/10/2008 và có tọa độ là 22.600389, 103.161725

Cột Mốc 65(2) là mốc ba cùng số, loại trung nặng 500kg. đặt trên bờ sông phía Việt Nam thuộc địa bàn xã  Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột Mốc được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 30/10/2008 và có tọa độ là 22.598954, 103.162903

Cột Mốc 65(3) là mốc ba cùng số, loại trung nặng 500kg. đặt trên bờ sông phía Việt Nam thuộc địa bàn xã  Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột Mốc được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 31/10/2008 và có tọa độ là 22.597058, 103.162366

Cột mốc số 65