Cột mốc số 55 đến 59 biên giới với trung quốc.

Cột mốc số 55
Cột mốc số 55 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2002 và có tọa độ là 22.505528, 103.079024
Cột mốc số 56
Cột mốc số 56 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng bê tông, cắm ngày 6/1/2003 và có tọa độ là 22.511843, 103.083175
Cột mốc số 56/1
Cột mốc số 56/1 là Cột mốc đơn loại phụ loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, được cắm ngày 18/4/2007 và có tọa độ là 22.51672, 103.098396
Cột mốc số 56/2
Cột mốc số 56/2 là Cột mốc đơn loại phụ loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, được cắm ngày 20/12/2007 và có tọa độ là 22.516528, 103.113275
Cột mốc số 57
Cột mốc số 57 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2002 và có tọa độ là 22.54171, 103.138527
Cột mốc số 58
Cột mốc số 58 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số làm bằng bê tông, cắm ngày 4/1/2003 và có tọa độ là 22.540175, 103.142691
Cột mốc số 59
Cột mốc số 59 là Cột mốc đơn loại nhỏ nặng 300kg., đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cột mốc số làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/12/2002 và có tọa độ là 22.542753, 103.147576